Kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony

Kurs Doskonalący Umiejętności
Kwalifikowanych Pracowników Ochrony
(co 5 lat)


6 dni szkoleniowych (dwa zjazdy) – 40 godzin

Cena: 450 – 600 PLN od osoby

Tel. 575 757 637

aleksandra.siekierska@linguo.com.pl

 

Uczestnicy kursu

Osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, która ma obowiązek co 5 lat przejść szkolenie lub kurs  doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Grupy do 20 os. przy indywidualnych zajęciach wycena indywidualna.

Oczekiwane rezultaty

Zgodnie z art. 38b. Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia „Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek, co 5 lat przejść szkolenie lub kurs w zakresie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt. 8, oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu szkolenia lub kursu”.

 

Miejsce prowadzenia zajęć


Zajęcia teoretyczne: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego  Centrum Szkoleniowe LINGUO, ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 30 w Łomży

Zajęcia praktyczne: Strzelnica (zapewniamy sprzęt i amunicję oraz fachową obsługę)

 

Program kursu

 

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA, CZAS TRWANIA I FORMA REALIZACJI KURSU DOSKONALĄCEGO
UMIEJĘTNOŚCI TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE W ZAKRESIE WYSZKOLENIA STRZELECKIEGO,
SAMOOBRONY, TECHNIK INTERWENCYJNYCH, ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW PRAWA
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM OCHRONY OSÓB I MIENIA

  1. Przedstawienie aktualnego stanu prawnego w zakresie:
    1) ustawy o ochronie osób i mienia;
    2) ustawy o broni i amunicji;
    3) uprawnień kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej z uwzględnieniem użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej;
    4) odpowiedzialności karnej kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej;

5) Tematyka określona w pkt I w minimalnym łącznym wymiarze 4 godzin jest realizowana w formie wykładów.
II. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w zakresie:

1) zasad udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadkach zranień bądź krwawień tętniczych i żylnych, złamań
kości, oparzeń, porażenia przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej lub omdleń;
2) praktycznego opatrywania ran postrzałowych, unieruchamiania kończyn, wykonywania sztucznego oddychania
i pośredniego masażu serca, użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

Tematyka określona w pkt. II w minimalnym łącznym wymiarze 8 godzin jest realizowana w formie wykładów
i zajęć praktycznych.

III. Wyszkolenie strzeleckie w zakresie:
1) zasad bezpiecznego posługiwania się i obchodzenia z bronią oraz zasad bezpiecznego zachowania się na strzelnicy;
2) technik i postaw strzeleckich;
3) strzelania z pistoletu, rewolweru, pistoletu maszynowego, karabinka, strzelby gładkolufowej.
Tematyka określona w pkt III w minimalnym łącznym wymiarze 12 godzin jest realizowana w formie zajęć praktycznych.
IV. Samoobrona i techniki interwencyjne w zakresie:
1) postawy i poruszania się w walce;
2) technik wyprowadzania uderzeń i kopnięć oraz sposobów ich blokowania;
3) padów i przewrotów w walce wręcz;
4) sprowadzania do parteru z wykorzystaniem: podcięć, chwytów za głowę lub nogi;
5) chwytów transportowych – dźwigni na stawy kończyn górnych;
6) uwalniania się z chwytów, obchwytów i duszeń;
7) miejsc wrażliwych na ciele człowieka i sposobów obezwładniania;
8) technik zakładania kajdanek i obszukiwania osób;
9) posługiwania się pałką służbową;
10) technik stosowania chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających oraz posługiwania się przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii
elektrycznej;
11) technik usuwania z pojazdu osoby stawiającej opór;
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 103
12) obrony przed atakami nożem i niebezpiecznymi przedmiotami;
13) obrony przed zagrożeniem bronią palną;
14) podstawowych technik posługiwania się bronią w walce.
Tematyka określona w pkt IV w minimalnym łącznym wymiarze 16 godzin jest realizowana w formie zajęć praktyczny

 

Uprawniania

  1. Uczestnik kursu  otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawniające go do przedłużenia wpisu na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony.

 

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się w siedzibie Placówki przy ul. Wyszyńskiego 30 w Łomży

Od godz. 8:00 do godz. 16:00
(Od poniedziałku do piątku)

Tel. 575 757 637